วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 (ไวนิล) พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์ในการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 9 บ้านวะระเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อตู้เสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อเตียงนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างค่่่าป้ายไวนิลล์โครงการฯ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล สายหนองตะคลอง-เชื่อมตำบลกุดพิมาน (หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง