วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตามงบอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภาระกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ธงมุมสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พันชนะ เกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง