วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก สายโคกเนินกรวด (หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะค่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จากแยกบ้านนางเมี้ยน บอกขุนทด ถึงสุดเขตไร่นายเกษียร กาบขุนทด (หมู่ที่ ๙ บ้านวะระเวียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ในรูปแบบปฏิทินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาเคมีพ่นยุง แบบหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์เจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านมาบกระสัง-บ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระสัง ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)