วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคันดินเสริมผิวจราจรหินคลุกจากไร่นางรุ่งราตรี สาครสูงเนิน ถึงบ้านมาบกระสัง (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.232-01 สายแยกถนนกำลังเอก-บ้านหนองพลวง-ไปบ้านโนนสง่าสามัคคี ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก โดยวิธีคัดเลือก
6  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวิชิต ช่อมะลัง ถึงซอย 2 บ้านนางตุ้ม สอาดรัมย์ (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสำรวย ชุบขุนทดถึงบ้านนางสุนันท์ เสือใจ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างป้ายไวนิล จุดรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง