วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากที่นานายชม ถึงบ้านนางสุธิดา แพขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0085 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-57-0043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างป้าย แสดงสถานที่กักกันโรค (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง