วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการปรับนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้่ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
25  พ.ค. 2564
จ้างป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ (กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง