วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากคลองหนองศาลเจ้า ถึงไร่ นางชลอ เสขุนทด (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพเยาว์ คอดขุนทด ถึงบ้านนางเห จานเหนือ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างป้าย ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) และมีผู้กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุถัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416-58-0048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคติดต่่อต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง