วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเข้ามิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่าน
24  ส.ค. 2566
ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง