วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคันดินเสริมผิวจราจรหินคลุกจากไร่นางรุ่งราตรี สาครสูงเนิน ถึงบ้านมาบกระสัง (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.232-01 สายแยกถนนกำลังเอก-บ้านหนองพลวง-ไปบ้านโนนสง่าสามัคคี ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก โดยวิธีคัดเลือก
6  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวิชิต ช่อมะลัง ถึงซอย 2 บ้านนางตุ้ม สอาดรัมย์ (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสำรวย ชุบขุนทดถึงบ้านนางสุนันท์ เสือใจ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างป้ายไวนิล จุดรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกสายหนองกระสัง(บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง