วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ก่อช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขย 9783 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง