วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม โครงการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ฉีดพ่นสารเคมีละอองฝอย ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง