วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยากำจัดแมลง โรคระบาดโคป่วยเป็นลัมปี สกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างจัดป้าย แสดงสถานที่กักกันโรค (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการและสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านโนนสง่าสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการปรับนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้่ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง