วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เติมเครื่องพ่นหมอกควัน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสังวาล สายจันทร์ - ไร่นายสงวน เชิงขุนทด หมู่ที่ 5 บ้านมาบกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นยุงตัวเต็มวัยชนิดขวด ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พันชนะ โดยการเทพื้น คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อกระเป๋าเอกสารรวมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง