วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายนิทัศน์ ซ้อนพุดซา ถึงบ้านนายทอง กิ่งค้างพลู (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจ่ง ใบสูงเนิน ถึงบ้านนายสัญญา เพขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึง สายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากอ่างเก็บน้ำไปหนองเตียน (หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสง่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง