วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2566
ซื้อเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกจากปากทางหนองมะค่า ไปวังโป่ง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่าน
4  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณไร่นางเสมอ ชาขุนทด (หมู่ที่ ๔ บ้านมาบกราด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุแทน ถึงบ้านนางตุ้ม สะอาดรัมย์ (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเกษตร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง