วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์-ตู้สาขาโทรศัพท์ (พร้อมอุปกรณ์) และเดินสายภายในอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการอนุรักษ์ตามแนวทางพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A 4) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง อบต.พันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างไถพรวนดิน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัข แมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดแมลงปีกแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง