วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-62-0075 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำยากำจัดยุงลาย พร้อมฉีดพ่น ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระรบาดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำยากำจัดยุงลาย พร้อมฉีดพ่น ตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกนานายแจ้งถึงสามแยกบ้านนายเสนาะ พันชนะ (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางประยงค์ เตินขุนทด ถึงไร่นายสุระพล นุขุนทด(บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางละมัย แป้นกลางถึงสวนมะนาวนายละออง เมาะจตุรัส(บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างบันทึกข้อมูล จำนวน สุนัข แมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง