นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เบอร์โทร 086-2648325


  หน้าแรก     การแจ้งเกิด 

การแจ้งเกิด
การแจ้งเกิด  

การแจ้งเกิด


ผู้แจ้ง
- เด็กเกิดในบ้าน เป็นหน้าที่ของ ผู้เป็นเจ้าบ้าน
- เด็กเกิดนอกบ้าน เป็นหน้าที่ของ มารดาเด็กหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- เด็กเกิดที่โรงพยาบาล เป็นหน้าที่ของ โรงพยาบาลจะออกใบรับรองการเกิดให้บิดาหรือมารดา
เพื่อนำไปแจ้งการเกิดที่สำนักทะเบียนที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่(ยกเว้น โรงพยาบาลแห่งที่ทำความตกลงกับสำนักงานเขตอาจเป็นผู้ดำเนินการแจ้งเกิดให้)

กำหนดเวลาการแจ้งเกิด
- ต้องแจ้งชื่อของเด็กพร้อมการเกิดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด

สถานที่แจ้งเกิด
๑. เด็กที่เกิดในเขตเทศบาล แจ้งที่สำนักงานทะเบียนซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนั้นเอง
๒. เด็กที่เกิดนอกเขตเทศบาล แจ้งที่ที่ว่าการอำเภอหรือที่สำนักงานทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เช่น เขตกรมทหาร
๓. เด็กที่เกิดในกรุงเทพมหานคร แจ้งที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต
๔. เด็กซึ่งเป็นบุตรบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ ถ้าต้องการให้บุตรมีสัญชาติไทยต้องแจ้งต่อสถานกงสุลไทย หรือสถานฑูตไทย ณ ประเทศนั้น ๆ เนื่องจากสถานกงสุลไทย หรือสถานฑูตไทยเป็นสำนักงานทะเบียนในต่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง


- กรณีเกิดที่บ้าน
๑. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านและของบิดามารดาเด็ก
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- กรณีเกิดนอกบ้าน
๑. บัตรประจำตัวประชาชนของมารดาเด็ก
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๓. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ได้รับมอบหมาย (กรณีมารดาเด็กไม่ได้ไปแจ้งเกิดด้วยตนเอง)


- กรณีเกิดที่โรงพยาบาล
๑. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาเด็กและผู้แจ้ง (กรณีที่บิดามารดาไม่สามารถไปแจ้งได้ด้วยตนเอง)
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะนำเด็กย้ายเข้า
๓. หนังสือรับรองการเกิดของผู้รักษาพยาบาลโดยอาชีพ
๔. อายุ สัญชาติ

ค่าธรรมเนียม
การแจ้งเกิดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

โทษของการไม่แจ้งเกิด
การไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิด และมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
การแจ้งเกิดเกินกำหนด


- หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงกรณีเป็นบุตรของบุคคลที่มีสัญชาติไทย
๑. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจำตัวประชาชน
๓. หลักฐานที่แสดงว่าบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนทหาร สูติบัตร ใบสุทธิ
๔. พยานเอกสาร ได้แก่ ใบรับรองการเกิด ทะเบียนนักเรียน(ถ้ามี)
๕. พยานบุคคลผู้รู้เห็นการเกิด ได้แก่ บิดามารดา ผู้ทำคลอด เจ้าบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้รู้เห็นการเกิดอื่น ๆเช่น ญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน โดยต้องมีพยานบุคคลอย่างน้อย ๒ คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน


- หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงกรณีเป็นบุตรของบุคคลต่างด้าว
๑. เช่นเดียวกับผู้มีสัญชาติไทยทั้ง ๕ ข้อ
๒. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้ายของบิดามารดา
๓. รูปถ่ายเด็กที่ขอแจ้งเกิด ขนาด ๒"x๓" จำนวน ๒ ภาพ
๔. รูปถ่ายทั้งครอบครัวของเด็กที่ขอแจ้งเกิด จำนวน ๑ รูป โดยระบุชื่อและความสัมพันธ์กับเด็กทุกคนไว้ด้านหลังรูป
๕. หลักฐานการพิสูจน์ตัวบุคคลที่เกิดแต่ไม่ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา เช่น ทะเบียนนักเรียน
๖. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ หากเป็นสำเนาของหน่วยราชการให้หน่วยราชการนั้นเป็นผู้รับรองให้เรียบร้อยด้วย


- ค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่เสียค่าปรับ ไม่เกิน ๒๐๐ บาท

**หมายเหตุ**เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนข้อเท็จจริงเปรียบเทียบปรับ (กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา)และได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย (กรณีบุตรบุคคลต่างด้าว)แล้ว นายทะเบียนจะออกสูติบัตรพร้อมทั้งเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน
 

 
นายสมส่วน ดุมขุนทด เบอร์โทร 089-5819127
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.230.76.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,092,477ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-300-652 ต่อ 11-21, 044-300-639 ต่อ 11-21  Fax : 044-938-843. 044-300-652 ต่อ 22, 044-300-639 ต่อ22
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.