นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เบอร์โทร 086-2648325


  หน้าแรก     โครงสร้างอัตรากำลัง 

โครงสร้างอัตรากำลัง
โครงสร้างอัตรากำลัง  

โครงสร้างอัตรากำลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

      1. สำนักงานปลัด อบต. 
            1.1 งานบริหารงานทั่วไป
                  - งานสารบรรณ
                  - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
                  - งานบริหารงานบุคคล
                  - งานเลือกตั้ง
                  - ตรวจสอบภายใน
                  - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
                  - งานกิจการสภา
                  - งานสวัสดิการและการสงเคราะห์
                  - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด

            1.2 งานนโยบายและแผน
                  - งานนโยบายและแผน
                  - งานวิชาการ
                  - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
                  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
                  - งานงบประมาณ

            1.3 งานกฎหมายและคดี
                  - งานกฎหมายและนิติกรรม
                  - งานดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
                  - งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
                  - งานระเบียบการคลัง
                  - งานข้อบัญญัติ อบต.

            1.4 งานเทศกิจ
                  - งานเทศกิจ
                  - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
                  - งานสนับสนุนและบริการ

           1.5 งานส่งเสริมการเกษตร
                - งานส่งเสริมและเผยแพร่
                - งานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
                - งานติดตามตรวจสอบ

          1.6 งานส่งเสริมปศุสัตว์
              - งานส่งเสริมและเผยแพร่
              - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
              - งานควบคุม กลิ่น เสียง มลภาวะ

      2. กองคลัง
            2.1 งานการเงิน
                  - งานรับ – เบิกจ่ายเงิน
                  - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                  - งานเก็บรักษาเงิน

            2.2 งานบัญชี
                  - งานการบัญชี
                  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
                  - งานการเงินและงบทดลอง
                  - งานงบแสดงฐานะ ทางการเงิน

            2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
                  - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
                  - งานพัฒนารายได้
                  - งานควบคุมกิจการค้า และค่าปรับ
                  - งานทะเบียนควบคุม กิจการค้า และค่าปรับ
                  - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

            2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
                  - งานทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
                  - งานพัสดุ
                  - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ


      3. ส่วนโยธา
            3.1 งานก่อสร้าง
                  - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
                  - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
                  - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
                  - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

            3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
                  - งานสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
                  - งานวิศวกรรม
                  - งานประเมินราคา
                  - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
                  - ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
                  - งานออกแบบ

            3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
                  - งานประสานข้อมูลสาธารณูปโภคและกิจการประปา
                  - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
                  - งานระบายน้ำ
                  - งานจัดตกแต่งสถานที่

            3.4 งานผังเมือง
                  - งานสำรวจและแผนที่
                  - งานวางผังพัฒนาเมือง
                  - งานควบคุมทางผังเมือง
                  - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

      4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            4.1 งานบริหารการศึกษา
                  - งานบริหารวิชาการ
                  - งานนิเทศการศึกษา
                  - งานลูกเสือและยุวกาชาด
                  - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

            4.2 งานส่งเสริมเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                  - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครื่องข่ายการศึกษา
                  - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
                  - งานกิจการเด็กและเยาวชน
                  - งานกีฬา และสันทนาการ

            4.3 ฝ่ายกิจการโรงเรียน
                  - งานจัดการศึกษา
                  - งานพลศึกษา 
                  - งานทดสอบประเมินผลและการตรวจวัดผลโรงเรียน
                  - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
                  - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            4.4 งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
                  - งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
                  - งานประชาสัมพันธ์
                  - งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์

            4.5 งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
                  - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
                  - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนา
                  - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว

      5. ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
            5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                  - งานสุขาภิบาลทั่วไป
                  - งานสุขาภิบาลโรงงาน
                  - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
                  - งานชีวอนามัย

            5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
                  - งานอนามัยชุมชน
                  - งานสาธารณสุขมูลฐาน
                  - งานสุขศึกษา
                  - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
                  - งานป้องกันยาเสพติด
            5.3 งานรักษาความสะอาด
                  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
                  - งานรักษาความสะอาดและขนส่งสิ่งปฏิกูล
                  - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

            5.4 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                  - งานส่งเสริมและเผยแพร่
                  - งานควบคุมมลพิษ
                  - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

            5.5 งานควบคุมโรค
                  - งานการเฝ้าระวัง
                  - งานระบาดวิทยา
                  - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
                  - งานโรคเอดส์

            5.6 งานบริการสาธารณสุข
                  - งานรักษาและพยาบาล
                  - งานชันสูตรสาธารณสุข
                  - งานเภสัชกรรม
                  - งานทันตกรรม
                  - งานสัตว์แพทย์กิจการโรงฆ่าสัตว์

                   6. ส่วนสวัสดิการสังคม

                6.1 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          -ด้านสวัสดิการสังคม

                          -ด้านการจัดระเบียบชุมชน

                          -ด้านพัฒนาชุมชน

                          -งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                      6.2 งานสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          -ด้านการสงเคราะห์เด็ก สตรี  คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

                          -ด้านพิทักษ์สิทธิเด็ก และสตรี

                          -ด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

                     6.3 งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                          -ด้านส่งเสริมอาชีพ และข้อมูลแรงงาน

                          -ด้านพัฒนาสตรี และเยาวชน

                          -ด้านสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี

                          - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        

 

 

 

 
นายสมส่วน ดุมขุนทด เบอร์โทร 089-5819127
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.215.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,092,125ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-300-652 ต่อ 11-21, 044-300-639 ต่อ 11-21  Fax : 044-938-843. 044-300-652 ต่อ 22, 044-300-639 ต่อ22
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.