นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เบอร์โทร 086-2648325


  หน้าแรก     ประกาศลดขั้นตอนฯ 2563 

ประกาศลดขั้นตอนฯ 2563
ประกาศลดขั้นตอนฯ 2563  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

เรื่อง   การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ2562

.....................................................

                                เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการงานในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ สัมฤทธิ์ผล จึงขอประกาศลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดังนี้

 

                               

ที่

กระบวนงานบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการเดิม

ระยะเวลา

ให้บริการปัจจุบัน

 

1

สำนักงานปลัด

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

 

5  วัน/ราย

 

5  วัน/ราย*

2

ช่วยเหลือสาธารณภัย

ช่วยเหลือเบื้องต้นทันที

ช่วยเหลือเบื้องต้นทันที

3

ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค

3 ชม./ราย

3 ชม./ราย

4

ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130  ประเภท)

 9  วัน/ราย

 8  วัน/ราย

5

ขออนุญาตจัดตั้งตลาด

 9  วัน/ราย

 8  วัน/ราย

6

ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน  200  ตร.ม.)

 9  วัน/ราย

 8  วัน/ราย

7

ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 9  วัน/ราย

 8  วัน/ราย

 

8

ส่วนการคลัง

จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

 

3 นาที/ราย

 

2  นาที/ราย

9

จัดเก็บภาษีป้าย

3 นาที/ราย

2  นาที/ราย

10

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

4 นาที/ราย

3  นาที/ราย

 

11

ส่วนโยธา

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 

 

 

กรณีทั่วไป

20  วัน/ราย

18  วัน/ราย

 

    -  ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง

10 วัน/ราย

 8  วัน/ราย

 

    -  ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต

10 วัน/ราย

 8  วัน/ราย

 

 

 

 

ที่

กระบวนงานบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการเดิม

ระยะเวลา

ให้บริการปัจจุบัน

 

กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

6  วัน/ราย

4 วัน/ราย

 

12

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการออกหนังสือรับรองและขอข้อมูลข่าวสาร

 

30  นาที

 

30  นาที

 

หมายเหตุ    * การเริ่มนับตั้งแต่ผู้ขอรับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง หรือหากได้รับบริการเกินกว่าเวลาที่กำหนด แจ้งได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ<span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;TH SarabunIT๙&quot;,&quot;sans-serif&</body></html>

 
นายสมส่วน ดุมขุนทด เบอร์โทร 089-5819127
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.215.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,092,167ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-300-652 ต่อ 11-21, 044-300-639 ต่อ 11-21  Fax : 044-938-843. 044-300-652 ต่อ 22, 044-300-639 ต่อ22
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.