นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เบอร์โทร 086-2648325


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สอดคล้องกับแนวทาง และนโยบายของประเทศ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย
เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพชีวิต ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะให้มีความสะดวก รวดเร็วขึ้น และให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม ดังนี้

1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบชลประทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับความสะดวก
2. ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

ตัวชี้วัด
-       จำนวนการก่อสร้าง การปรับปรุง ถนน และทางระบายน้ำ และระบบการชลประทานที่ดีขึ้น
-       จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
-       จำนวนปริมาณการก่อสร้าง และขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
-       จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ และบริการด้านสาธารณสุข
 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาให้องค์กรมีความเข้มแข็งนั้นจะต้องมีการพัฒนาในระดับรากหญ้าหรือฐานรากก่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น และเป็นการสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นการขจัดความขัดแย้งและเสริมสร้างการยอมรับของประชาชน ในการนี้จะสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
2. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
3. เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพภายในตำบลให้ได้มาตรฐานมากขึ้น
 
ตัวชี้วัด
-       จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-       จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
-       จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ
-       จำนวนยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภคมากขึ้น
 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
เป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย
ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ( พ. ศ. 2545 – 2549)

แนวทางการพัฒนา

1.     การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2.     การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
3.     การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4.     การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5.     การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและการนันทนาการ
 
ตัวชี้วัด
 
-       จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุข ข้อขัดแย้งภายในชุมชนลดลง ประชาชนหันมาร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่เพิ่มขึ้น
-       จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และต้องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพิ่มขึ้น
-       จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
-       ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ในด้านสวัสดิการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
-       ประชาชนในชุมชนหันมาใส่ใจในการเล่นกีฬาและมีสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในด้านการกีฬาให้ทุกชุมชนอย่างทั่วถึง
 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน ในการนี้ให้มีการพัฒนาบุคคลให้มีสำนึกรักษ์ท้องถิ่น เสริมสร้างศักยภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกในระดับรากหญ้า หรือเยาวชนผู้มาสานต่อนโยบายของชนรุ่นก่อน และให้มีความสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
 
แนวทางการพัฒนา
1.     พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน เพื่อป้องกันและลดปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่
2.     สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
3.     การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
4.     สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักถิ่นฐานและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
 
ตัวชี้วัด
1.     การจัดการระบบชลประทาน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำใช้ในการเกษตรของเกษตรกรในการทำเกษตรกรรม
2.     จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
3.     จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง
 
     5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
1.     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2.     ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3.     ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
4.     การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมลชน และสังคม
 
ตัวชี้วัด
1.     จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2.     จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
3.     ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
4.     ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
 
     6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
 
เป้าหมาย
เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
 
แนวทางการพัฒนา
1.     การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
2.     ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
3.     ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
4.     ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
5.     ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข
6.     ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 
ตัวชี้วัด
1.     จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ
2.     ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง
3.     มารดาและทารกได้รับการดูแล
4.     ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรมมีจำนวนลดลง
5.     จำนวนประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า
 
 
นายสมส่วน ดุมขุนทด เบอร์โทร 089-5819127
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.233.215.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,092,151ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-300-652 ต่อ 11-21, 044-300-639 ต่อ 11-21  Fax : 044-938-843. 044-300-652 ต่อ 22, 044-300-639 ต่อ22
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.