นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เบอร์โทร 086-2648325


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

     การประกอบอาชีพ

          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างและค้าขาย การทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร่ต่างๆ เช่น ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ไร่พริก การทำสวนต่างๆ เช่น มะม่วง มะขาม ขนุน มะละกอ ฯลฯ การปลูกผักต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลา เป็นต้น 

     แรงงาน

          ประชากรของตำบลพันชนะผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่จะไปทำงานในโรงงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอด่านขุนทด เขตอุตสาหกรรมสุรนารีในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อีกส่วนจะเข้าไปทำงานในกรุงเทพมหานคร และตามจังหวัดที่เป็นเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี สระบุรี เป็นต้น

      พาณิชยการ

          การจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเป็นผู้นำไปจำหน่ายเอง คือ ข้าว และมีจำพวกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มนสำปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด จะนำไปขายยังโรงสีหรือลานมันสำปะหลังที่ตั้งอยู่ภายในตำบลหรือในตัวอำเภอด่านขุนทด ส่วนพืชไร่จำพวกพริกนั้น จะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงที่

สำหรับการซื้อสินค้าเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตร และสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ นั้น ประชาชนนิยมไปหาซื้อที่ตลาดเทศบาลตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ส่วนภายในหมู่บ้านต่างๆ ของตำบลมีร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดไว้ให้บริการแก่ประชาชนภายในหมู่บ้านของตน เพราะอาชีพค้าขายก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ประชาชนในตำบลประกอบกิจการกันนอกเหนือจากการทำอาชีพการเกษตรและรับจ้าง

      อุตสาหกรรม

          ในตำบลพันชนะ มีอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ โรงงานเสาปูน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านดอน, ลานมันสำปะหลัง 3 แห่ง, ลานข้าวโพด 1 แห่ง ไว้รับซื้อพืชไร่ต่างๆ ของเกษตรกรในตำบล 

      ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นบางหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ยังรวมกลุ่มกันไม่ได้ หมู่บ้านใหญ่ที่มีจำนวนประชากรมาก มักมีการแบ่งเป็นพรรคเป็นพวก ความเห็นไม่ค่อยตรงกันและมีความขัดแย้งกัน แต่ก็ไม่รุนแรงมากนัก การปฎิสัมพันธ์กันระหว่างหมู่บ้านเป็นไปอย่างดี มีการติดต่อไปมาหาสู่กันตลอดเวลา เมื่อมีการทำประชาคมหมู่บ้าน ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีพอใช้ แต่ยังมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ นั้นน้อยมาก จะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่กล้าเสนอความคิดและมักจะเป็นผู้นำชุมชน ทำให้ไม่สามารถทราบข้อเท็จจริงได้ว่าสิ่งที่เสนอนั้นเป็นปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในชุมชนจริงหรือไม่ แต่หากมีงานการกุศล การทำบุญต่าง ๆ หรือมีพิธีกรรมทางศาสนาชาวบ้านจะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โดยรวมแล้วชุมชนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รักใคร่สามัคคีกันพอสมควร ไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรงและเป็นปัญหาใหญ่มากนัก ส่วนศักยภาพของพื้นที่นั้นโดยรวมแล้วสภาพซึ่งเป็นพื้นที่ราบแต่มีปัญหาเรื่องดินเค็ม ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร ขาดระบบชลประทานที่ดี น้ำที่นำมาใช้อุปโภค บ่ริโภคนั้นมีความเค็มมากจนบางครั้งไม่สามารถใช้ได้ ทั้งยังประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาเรื้อรังของพื้นที่ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และการทำการเกษตรของเกษตรกรก็ทำไปโดยขาดความรู้ในเรื่องของสภาพแวดล้อม เกษตรกรจะปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ยิ่งทำให้เรื่องของสภาพดินเป็นปัญหามากยิ่งขึ้น 

     รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

              งบประมาณการรายรับประจำปี 2556 จำนวน 21,000,000 .-บาท แยกออกเป็นดังนี้

          -รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จำนวน        377,192.86.-  บาท

          -รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้จำนวน              15,020,488.43.- บาท

          -เงินอุดหนุนทั่วไป จากรัฐบาล จำนวน                        7,623,874.00.- บาท

                                 รวมรายรับจริงทั้งสิ้น        23,021,555.29  บาท

 
นายสมส่วน ดุมขุนทด เบอร์โทร 089-5819127
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 8 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.202.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,090,232ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-300-652 ต่อ 11-21, 044-300-639 ต่อ 11-21  Fax : 044-938-843. 044-300-652 ต่อ 22, 044-300-639 ต่อ22
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.