นายจเร เสขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เบอร์โทร 086-2648325


  หน้าแรก     ติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562 

ติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562
ติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี       

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
.........................................
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น
                   องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ  ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  ๒๕   เดือน   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
     จเร  เสขุนทด
     ( นายจเร   เสขุนทด )
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

 


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : อบต.พันชนะ
วันที่ประกาศ : 2020-04-03

 
นายสมส่วน ดุมขุนทด เบอร์โทร 089-5819127
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.215.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,092,136ท่านต้องการให้อบต.พัฒนาด้านใด ?
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ
การศึกษา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
99 หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel : 044-300-652 ต่อ 11-21, 044-300-639 ต่อ 11-21  Fax : 044-938-843. 044-300-652 ต่อ 22, 044-300-639 ต่อ22
Email : admin@punchana.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.