วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านพลกรังน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนยกระดับคันดิน คลองกระหาด บริเวณนานายเฉลิม ภูขุนทด หมู่ที่ 5 บ้านมาบกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านวะระเวียง ตำบลพันชนะ ถึงบ้านหนองขุยคูเมือง ตำบลหนองกราด (หมู่ที่ 9 บ้านวะระเวียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองกระหาด หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง