วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายอุทัย เชาว์ขุนทด ถึงบ้านวะระเวียง (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายทองพูน พรมวิโรจน์ ถึง บ้านนายทอง กิ่งค้างพลู (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขย 9783 นครราชสีมา อบต.พันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากหลังศาลพระเจ้าตากสินมหาราช-ทุ่งนาแค (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสว่างถึงถนนคอนกรีตไปสระสี่เหลี่ยม (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างจ้างทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง