วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึงปอก บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างถนนจราจรหินคลุก จากบ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลพันชนะ เชื่อระหว่างบ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน (หมู่ที่ 2 บ้านดอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และ นม ยูเอชที ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เดือน มิถุนายน - กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึงปอก บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
24  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบ้านพลกรังน้อย (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ่อนายสงวน เชิงขุนทด เชื่อมตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เดือน พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง