วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกจากปากทางหนองมะค่า ไปวังโป่ง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทวี เทศอมร ถึงทางแยกบ้านนายเจริญ เบิกขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้าง ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (น้ำยาถังดับเพลิง ชนิดถังเคมีแห้ง แบบเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขย 9783 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง