วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกจากปากทางหนองมะค่า ไปวังโป่ง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่าน
4  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณไร่นางเสมอ ชาขุนทด (หมู่ที่ ๔ บ้านมาบกราด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุแทน ถึงบ้านนางตุ้ม สะอาดรัมย์ (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเกษตร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างไถพรวนกำจัดวัชพืช ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง