วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พันชนะ เกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองถั่วแปป เชื่อมตำบลกุดพิมาน (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางบุญพอ ไปบ่อกลางบ้าน (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง