วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ รถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กท ๘๗๐๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเข้ามิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่าน