วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่าน
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึงสายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จ
30  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิศาลถึงบึงปอก บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ Box culvert อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งกระสัง (หมู่ที่ 7 บ้านโป่งกระสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง