วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2566
ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 และกระดาษ A3 กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกจากปากทางหนองมะค่า ไปวังโป่ง (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทวี เทศอมร ถึงทางแยกบ้านนายเจริญ เบิกขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้าง ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง