วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายต๋อย ถึง โรงเรียนบ้านดอน (บ้านดอน หมู่ที่ 2)
9  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กท 8702 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายนิทัศน์ ซ้อนพุดซา ถึงบ้านนายทอง กิ่งค้างพลู (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจ่ง ใบสูงเนิน ถึงบ้านนายสัญญา เพขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึง สายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากอ่างเก็บน้ำไปหนองเตียน (หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสง่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง