วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก สายโคกเนินกรวด (หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะค่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จากแยกบ้านนางเมี้ยน บอกขุนทด ถึงสุดเขตไร่นายเกษียร กาบขุนทด (หมู่ที่ ๙ บ้านวะระเวียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ในรูปแบบปฏิทินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง