วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พันชนะ เกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองถั่วแปป เชื่อมตำบลกุดพิมาน (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง