วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาเคมีพ่นยุง แบบหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์เจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านมาบกระสัง-บ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระสัง ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกโรงเรียน-สายโกรกผักหวาน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่าสามัคคี ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองกะหาด (หมูที่ ๓ บ้านหนองพลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง