วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เดือน พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก สายโกรกสะเดา (หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบัวหลาย ถึงอ่างเก็บน้ำ (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ตามงบอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภาระกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ธงมุมสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง