วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการอนุรักษ์ตามแนวทางพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A 4) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง อบต.พันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างไถพรวนดิน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัข แมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดแมลงปีกแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง