วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุในตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A 4) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างช๋อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์-ตู้สาขาโทรศัพท์ (พร้อมอุปกรณ์) และเดินสายภายในอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการอนุรักษ์ตามแนวทางพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง