วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางบุญพอ ไปบ่อกลางบ้าน (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายต๋อย ถึง โรงเรียนบ้านดอน (บ้านดอน หมู่ที่ 2)
9  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กท 8702 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายนิทัศน์ ซ้อนพุดซา ถึงบ้านนายทอง กิ่งค้างพลู (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง