วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A 4) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง อบต.พันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างไถพรวนดิน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัข แมว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดแมลงปีกแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างต่อเติมศาลาประชาคม (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อเตาแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างการบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กท 8702 นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง