วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจ่ง ใบสูงเนิน ถึงบ้านนายสัญญา เพขุนทด (บ้านมาบกราด หมู่ที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหนองพลวง ถึง สายสุดเขตเชื่อมบ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากอ่างเก็บน้ำไปหนองเตียน (หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสง่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง