วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแท่นบรรยาย (โพเดี้ยม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางกอง อ้อจันทึก ถึงถนนลาดยางไปโป่งกระสัง (หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 (เดือน มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองมะแอ่ ถึงบ้านโป่งกระสัง (หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะค่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านมาบกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางสมนึก นาคา ถึงบ้านวะระเวียง (หมูที่ 6 บ้านโนนสง่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านหนองพลวง ตำบลพันชนะ ถึงบ้่านโนนสมบูรณ์ ตำบลสำนักตระคร้อ(หมู่ที่ 3-11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง