วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองกะหาด (หมูที่ ๓ บ้านหนองพลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก อบต. พันชนะ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0092 และ 416-64-0096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาฉีดพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง