วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกจากปากทางถึงคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมชาย กายสิทธิ์ - บ้านนายพาด ภักดีศิริ (บ้านพันชนะ หมู่ที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมสติ้กเกอร์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกสายหนองไผ่ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจ่ง ใบสูงเนินถึงบ้านนายสัญญา เพขุนทด (บ้านมาบกราดหมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง