วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายประเสริฐ- ถนนลาดยางไปบ้านโป่งกระสัง(หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาเสียงตามสภายในตำบล (หมู่ที่ 7 บ้านโป่งกระสัง) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุในตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A 4) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างช๋อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์-ตู้สาขาโทรศัพท์ (พร้อมอุปกรณ์) และเดินสายภายในอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง