วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างป้ายไวนิลขึงโครงไม้ ประกาศปิดหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างป้าย ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกจากโคกเพชรถึงคลองหลวงพ่อคูณ(บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลพันชนะ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเคพซีล รหัสสายทาง นม.ถ 232-02 จากสายแยกถนนกำลังเอก-บ้านหนองมะค่าถึงสายไปบ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ 8-10 ตำบลพันชนะ โดยวิธีคัดเลือก
23  พ.ย. 2564
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด - 19 Antigen Test Cassette For Home-use (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง