วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกจากปากทางถึงคลองหนองศาลเจ้า (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมชาย กายสิทธิ์ - บ้านนายพาด ภักดีศิริ (บ้านพันชนะ หมู่ที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมสติ้กเกอร์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกสายหนองไผ่ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจ่ง ใบสูงเนินถึงบ้านนายสัญญา เพขุนทด (บ้านมาบกราดหมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง