วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวิชิต ช่อมะลัง ถึงซอย 2 บ้านนางตุ้ม สอาดรัมย์ (บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสำรวย ชุบขุนทดถึงบ้านนางสุนันท์ เสือใจ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างป้ายไวนิล จุดรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกสายหนองกระสัง(บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกรกผักหวาน จากบ้านนายโกวิน นาคบุญธรรม ถึงบ้านนายบำรุง ซึมกลาง (บ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน จากถนนบึงน้ำเค็ม ถึงนานางอุไร แก้วมงคล หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบึงน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง