วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจ่ง ใบสูงเนินถึงบ้านนายสัญญา เพขุนทด (บ้านมาบกราดหมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างป้ายไวนิลขึงโครงไม้ ประกาศปิดหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างป้าย ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกจากโคกเพชรถึงคลองหลวงพ่อคูณ(บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลพันชนะ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง