วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2564
จ้างป้าย แสดงสถานที่กักกันโรค (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยากำจัดแมลง โรคระบาดโคป่วยเป็นลัมปี สกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง