วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
จ้างจัดป้าย แสดงสถานที่กักกันโรค (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการและสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านโนนสง่าสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการปรับนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้่ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง