วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบึงน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างป้ายไวนิล สถานที่ดูแลผู้ป่วย Covid-19 ด้วยระบบชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างต่อเติมเดินท่อประปาไปอาคารเพื่อทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากที่นานายชม ถึงบ้านนางสุธิดา แพขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0085 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง