วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2564
ซื้อเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน จากถนนบึงน้ำเค็ม ถึงนานางอุไร แก้วมงคล หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบึงน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 บ้านมาบกราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างป้ายไวนิล สถานที่ดูแลผู้ป่วย Covid-19 ด้วยระบบชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างต่อเติมเดินท่อประปาไปอาคารเพื่อทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง