วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคติดต่่อต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 (ไวนิล) พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์ในการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 9 บ้านวะระเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อตู้เสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อเตียงนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง