วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-54-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชัยวุฒิ ถึงบ้านนายณรงค์ (บ้านดอน หมู่ที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ่อนายสงวน เชิงขุนทด เชื่อมตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายประสิทธิ์ เจิมขุนทด ถึงไร่นางสมหมาย ชวยขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสังวาลย์ สายจันทร์ ไปถึงหน้าวัดป่าพันชนะ (บ้านมาบกระสัง หมู่ที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. พันชนะ เกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชลอ กุมขุนทด ถึงบ้านนางถนอม เตินขุนทด (บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ รถอีแต๋น ๔ ล้อ กระเช้าเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
29  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และนม ยูเอชที ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือน มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง