วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากที่นานายชม ถึงบ้านนางสุธิดา แพขุนทด (บ้านวะระเวียง หมู่ที่9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0085 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-57-0043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างป้าย แสดงสถานที่กักกันโรค (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง