วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างค่่่าป้ายไวนิลล์โครงการฯ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล สายหนองตะคลอง-เชื่อมตำบลกุดพิมาน (หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางเคพซีลรหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ.232-01 สายแยกถนนกำลังเอก-บ้านหนองพลวง-ไปบ้านโนนสง่าสามัคคี ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณคลองกระหาด หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพันชนะ (ค่าแรงงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณหลังศาลาประชาคม (บ้านดอน หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง