วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
25  พ.ค. 2564
จ้างป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ (กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากคลองหนองศาลเจ้า ถึงไร่ นางชลอ เสขุนทด (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพเยาว์ คอดขุนทด ถึงบ้านนางเห จานเหนือ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างป้าย ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) และมีผู้กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง