วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ่อนายสงวน เชิงขุนทด ไปตำบลกุดพิมาน (บ้านพันชนะ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง