วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
25  พ.ค. 2564
จ้างป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ (กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากคลองหนองศาลเจ้า ถึงไร่ นางชลอ เสขุนทด (บ้านโป่งกระสัง หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพเยาว์ คอดขุนทด ถึงบ้านนางเห จานเหนือ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง