วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ก่อช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขย 9783 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร AR-5520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายแล่ม นันขุนทด ถึงบ้านนายสันติ ศรีสังข์ (บ้านพลกรังน้อย หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านพันชนะ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า (หมู่ที่ 1 บ้านพันชนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง