วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2564
จ้างป้าย ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) และมีผู้กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุถัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416-58-0048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคติดต่่อต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 (ไวนิล) พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์ในการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 9 บ้านวะระเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง