วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวะระเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลพันชนะ - บ้านหนองขุยคูเมืองตำบลหนองกราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านวะระเวียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายประหยัด กุนขุนทด ถึงบ้านนางนกเอี้ยง ศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม โครงการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในตำบลพันชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง