วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพันชนะ (ค่าแรงงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณหลังศาลาประชาคม (บ้านดอน หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปรับปรุงสถานทีึ่ศูนย์ยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพันชนะ เพื่อเป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพันชนะ เพื่อเป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) เพิ่มเติม จำนวน 1 คน โรงเรียนบ้านหนองพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมยบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลบริเวณ หมู่ที่ 3,4,8,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมศักดิ์ เกวขุนทด ถึงบ้านนายจำนงค์ ชัยประเสริฐ (บ้านมาบกราด หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง