วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ฉีดพ่นสารเคมีละอองฝอย ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เติมเครื่องพ่นหมอกควัน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายสังวาล สายจันทร์ - ไร่นายสงวน เชิงขุนทด หมู่ที่ 5 บ้านมาบกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นยุงตัวเต็มวัยชนิดขวด ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง