วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พันชนะ โดยการเทพื้น คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อกระเป๋าเอกสารรวมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางโดยการติดตั้งราวกั้นตกถนน (GUARD RAIL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง