วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง